JEZ. UGOSKIE


Jezioro Ugoskie, o powierzchni 21,4 ha, znajduje się w południowo-zachodniej części gminy Brzuze, wchodząc w skład zlewni Ruźca. Jest usytuowane na pograniczu - od północy z moreną denną płaską i falistą, zaś od południa z polem drumlinowym. Jest jeziorem morenowym wciętym w powierzchnię moreny na głębokość 7-10 m. Morena denna płaska i falista zbudowana jest z gliny piaszczystej półplastycznej i plastycznej z wkładkami piasku i pojedynczych głazików, o miąższości od 0,8 do 3,5 m, pokrywającej nieprzerwanym płaszczem piaszczyste utwory fluwioglacjalne. W obniżeniach terenu, znajdujących się w formie zatok w południowej i zachodniej części jeziora, a także w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu zbiornika, glinę morenową pokrywa cienka warstwa utworów piaszczystych z częściami organicznymi. W tych erozyjnych formach terenu zwierciadło wód gruntowych występuje płytko, bo już na głębokości 0-1 m, tworząc mokradła o charakterze stałym i na obrzeżeniach okresowym.