JEZ. PAROWSKIE


Jezioro o powierzchni około 7 ha. Około 700 metrów od jeziora Parowskiego nad brzegiem jeziora Kocioł jest zlokalizowane grodzisko wczesnośredniowieczne "Szaniec", które było zamieszkałe w XI-XII w. Wały grodziska o wysokości do 2,5 km są dobrze zachowane. Jezioro Parowskie i odległe od niego o około 400 m Jezioro Kocioł są najbardziej na południe położonymi zbiornikami gminy Brzuze. Wypełniają wodami przegłębienia o charakterze rynny subglacjalnej lub kotła eworsyjnego, powstałych w obrębie wysoczyzny morenowej akumulacyjnej. W związku z tym zarówno rzeźba jak i budowa geologiczna otaczającego je terenu jest odmienną w stosunku do wcześniej opisanych jezior. W znacznej części jest to obszar zbudowany z różnofrakcyjnych piasków akumulacji lodowcowej, porośniętych lasem. Tylko fragment północno-wschodni opracowania stanowi południową granicę płata moreny falistej, zbudowanego z gliny morenowej piaszczystej, plastycznej, zalegającej na piaskach fluwioglacjalnych. Ponadto wynurzone fragmenty den obniżeń terenowych pokryte są różnoziarnistym piaskiem z domieszką części organicznych.

Pomimo silnego zróżnicowania powierzchni terenu, wody I poziomu wodonośnego nawiązują wyłącznie do przebiegu obniżenia rynnowego. Na tak prosty układ wód podziemnych wywiera niewątpliwie ogromny wpływ drenujący zbiorników. Stąd też, mamy tu do czynienia z głębokim (głębiej niż 4 m) zaleganiem zwierciadła wód gruntowych już w strefie zboczowej formy erozyjnej i płytkim jej występowaniem w obrębie wąskiego pasa przyjeziornego oraz wzdłuż cieków.