Facebook

Drogi w remoncie

Trwa przebudowa drogi powiatowej Ugoszcz-Obory polegająca na powierzchniowym utrwalaniu grysami. W pierwszym etapie położono masę bitumiczną. Przebudowa obejmuje 2000 metrów. Na przyszły rok planowana jest kontynuacja prac na odcinku Julianowo-Obory.

image

Nowe obiekty rekreacji i wypoczynku

W Dobrem rozpoczęto przygotowania terenu pod kątem rekreacji dla mieszkańców wsi. Zadanie obejmuje w 2015 roku między innymi powstanie altany i małego placu zabaw. Jest to inwestycja realizowana w ramach rozwoju terenów rekreacyjnych we wszystkich miejscowościach. W 2015 roku planowany jest rozwój tego rodzaju terenów między innymi w Somsiorach. Działki w obu miejscowościach pozyskane zostały przez gminę nieodpłatnie przed kilkoma laty. Rozwój terenów rekreacyjnych jest obecnie jednym z priorytetów wielu sołectw, które przeznaczyły środki na ten cel.

image

Sezon budowy dróg

Trwa przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Ugoszcz-Okonin. Na 2015 rok zaplanowano modernizację 2 km odcinka od Ugoszcza do Julianowa. Gmina Brzuze partycypuje w kosztach inwestycji. Na 2016 rok przewidujemy kontynuację prac.

image

Podpisana umowa na modernizację drogi Kleszczyn-Żałe

30 czerwca 2015 roku wójt gminy Jan Koprowski, przy kontrasygnacie skarbnika Anny Szabat, podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kleszczyn-Żałe. Droga realizowana będzie na odcinku 850 metrów.

Dalszy remont pomieszczeń domu kultury

Dokonano odbioru inwestycji polegającej na przebudowie zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem w budynku domu kultury w Ostrowitem. Wykonane prace są kontynuacją remontu obiektu. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Rozstrzygnięcie w sprawie azbestu

Pierwszego czerwca 2015 roku rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2015". Wybrana została najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.

Odbiór sali w Radzynku

19 maja 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pod nazwą "Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku - II etap". Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm: F.U.H. "RABUD" Rafał Działdowski z Golubia-Dobrzynia i "ELTOP" sp. j. Wasiniak, Piskorski, Grabowski z Torunia. Odebrana inwestycja jest jedną z kluczowych w gminie i wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu.

image

Rozbudowa SUW Trąbin

W związku z planowanym zwiększeniem mocy urządzeń wydobywczych wody, na terenie Stacji Uzdatniania Wody Trąbin, wykonywany jest projekt geologiczny niezbędny do wykonania drugiej studni na terenie tamtejszego SUW. Realizacja projektu pozwoli na określenie lokalizacji oraz głębokości i zapewni możliwie maksymalny stopień pozyskania wody. Budowa studni będzie jednym z elementów składowych inwestycji realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem na terenie gminy, umożliwiających stałe i równomierne dostarczanie wody do wszystkich odbiorców.

image

Więcej artykułów…
Start > Inwestycje
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości