Facebook

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze

Urząd Gminy Brzuze przygotował projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023 w ramach konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Program powstał na podstawie przeprowadzonej diagnozy, która służyła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszary te cechowały się największą kumulacją negatywnych zjawisk i problemów, jak również znacznym potencjałem rozwojowym. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wskazanie obszaru rewitalizacji
w gminie Brzuze, który obejmuje miejscowości Brzuze, Ostrowite i Ugoszcz. Wójt Gminy Brzuze serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy, organizacje pozarządowe i wszystkich zainteresowanych  do udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje przeprowadzone będą od 17.10.2017 r. do 24.10.2017 r. w formie:

1. zbierania uwag, opinii i wniosków w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć  drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze.
2. spotkania z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag, opinii i wniosków do projektu Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Brzuze na lata 2017-2023, które odbędzie się 19.10.2017 r. o godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Brzuzem.

Wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:
- w Urzędzie Gminy Brzuze, pok. Nr 1,  w godzinach pracy urzędu,
- na stronie internetowej Gminy Brzuze.

- Plakat informacyjny
- Formularz zgłaszania uwag
- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze na lata 2017-2023

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informacja ENERGA-OPERATOR SA dotycząca wyłączenia prądu na terenie gminy Brzuze:

w dniu 20.10.2017

- w godz. 08.00-16.00 stacja: Brzuze 5 GS

Informacja KRUS

Informacja Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy dotycząca ubezpieczeń dzieci oraz bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach publicznych.

Wnioski o środki funduszu soleckiego na 2018 rok

We wrześniu 2017 r. w gminie Brzuze odbyły się zebrania wiejskie, na których omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem lokalnej społeczności oraz poświęcone przyszłorocznemu funduszowi sołeckiemu. Mieszkańcy wszystkich siedemnastu sołectw zdecydowali o wyborze zadań, które przysłużą się poprawie życia mieszkańców. W 2018 roku w sołectwach gminy Brzuze przeprowadzone zostaną m.in.: remonty dróg, inwestycje w place zabaw, doposażanie wiejskich świetlic czy budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Pula środków funduszu sołeckiego wyodrębnionych z budżetu gminy Brzuze wzrosła w porównaniu z rokiem obecnym i wynosi 306.247,71 zł dla wszystkich miejscowości.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Brzuze informuje, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2018 r. Przygotowany został wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów  prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego działających na rzecz Gminy Brzuze.

Przedstawiony Program jest wersją roboczą, który w toku konsultacji będzie ulegał zmianie. Zachęcamy, by propozycje, uwagi i opinie zgłaszać drogą pocztową, elektroniczną lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Brzuzem, pokój nr 8, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w okresie od 17.10.2017 r. do 31.10.2017 r. Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, na które serdecznie zapraszamy. Spotkanie odbędzie się 25 października 2017 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Brzuzem.

Projekt Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi oraz formularz do konsultacji znajdują się na stronie www.brzuze.pl, w zakładce Organizacje Pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Uchwała Nr IV/34/11 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Program współpracy:
- Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 9 października 2017 r.
- Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Formularz konsultacyjny do projektu Programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Brzuze ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr ew. 190/5 o powierzchni 0,0502 ha w miejscowości Gulbiny. Przetarg odbędzie się 14 listopada 2017 roku (godz.10.00) w Urzędzie Gminy Brzuze, pokój nr 16.
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr ew. 190/6 o pow.0,1584 ha oraz nieruchomość gruntowa 190/2 o powierzchni 0,0153 ha (stanowiąca drogę dojazdową) położone w miejscowości Gulbiny. Przetarg na działki nr ew. 190/6 i 190/2 w msc. Gulbiny odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 roku o godz.12.00, w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Brzuze.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Na podstawie pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informujemy, że w nocy z 5 na 6 października 2017 r. przez teren województwa kujawsko-pomorskiego może przejść front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będą intensywne opady deszczu połączone z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości