Facebook

Informacja w sprawie akcyzy

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, od 2012 roku ulegnie zmianie termin składania wniosków do wójta gminy przez producentów rolnych.

- pierwszy termin - od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku
- drugi termin - od 1 sierpnia do 30 sierpnia danego roku

Zakończenie projektu z zakresu pływania i racjonalnego odżywania

Zakończony został i rozliczony projekt pod nazwą „Zdrowie zdobędziemy pływaniem i racjonalnym odżywianiem”. Przedsięwzięcie realizowane było przez Stowarzyszenie Dobrzyniacy, przy współpracy wszystkich placówek oświatowych gminy Brzuze. W działaniach projektu udział wzięło 315 dzieci.

Budżet na 2012 rok uchwalony

30 grudnia 2011 roku Rada Gminy Brzuze uchwaliła budżet na 2012 rok. Uchwała została przyjęta bez głosów sprzeciwu.
Do ważniejszych zadań zaplanowanych do realizacji należy: budowa kanalizacji ściekowej na terenie gminy, budowa i modernizacja dróg w tym, dokończenie budowy drogi Giżynek – Ruże, modernizacja i remonty obiektów kultury oraz szkół. Wśród nowych zadań przewidziane jest przygotowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.

Przetarg na kanalizację rozstrzygnięty

3 stycznia 2012 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin”. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany „IZOSAN”, Moczadła 1b, 87-300 Brodnica.

Unieważniony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lecznicy i budynku po byłej poczcie

Informujemy, iż przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek oznaczonych nr ew. 175/3 i 175/4 położonych w miejscowości Brzuze został unieważniony. Na nieruchomości tej usytuowany jest budynek lecznicy oraz budynek po byłej poczcie.

Treść ogłoszenia...

Ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzuzem ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie systemowym pn. „Gmina Brzuze mówi stop wykluczeniu społecznemu” na rok 2012, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt skierowany jest do osób, które:

Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych

29 grudnia 2011 roku, w wiejskim domu kultury w Brzuzem, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, dotyczące programu współpracy na 2012 rok. Podczas zebrania z udziałem wójta gminy dr Jana Koprowskiego omówione zostały, głównie zamierzenia w zakresie współpracy i finansowania organizacji pozarządowych w 2012 roku.

Zakończenie projektu

28 grudnia 2011 roku w wiejskim domu kultury w Brzuzem, odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu systemowego „Gmina Brzuze mówi STOP wykluczeniu społecznemu”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych.

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości