Facebook

VI sesja Rady Gminy Brzuze – absolutoryjna

28 czerwca 2011 roku w Brzuzem odbyła się VI sesja Rady Gminy Brzuze. W porządku obrad znalazły się, między innymi: sprawozdanie finansowe i opisowe z wykonania budżetu gminy Brzuze za 2010 rok, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu, oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzuze. Radni podjęli również uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia na własność gminy prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości (dom kultury) położonej w miejscowości Ostrowite. W ramach przedkładanego sprawozdania z realizacji zadań w 2010 roku, wójt dr inż. Jan Koprowski, przedstawił prezentację multimedialną zawierającą szczegółowe dane o realizowanych przedsięwzięciach z dziedzin: gospodarczej, oświatowej, realizacji projektów unijnych i innych oraz kulturalnej. Radni zatwierdzili przedstawione sprawozdania oraz udzielili absolutorium wójtowi.

Start > Strona główna > VI sesja Rady Gminy Brzuze – absolutoryjna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości