Facebook

Działalność Gospodarcza

Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ewidencja Ludności

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego

Referat Rolny

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenie będącym własnością osoby fizycznej
Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości

Urząd Stanu Cywilnego

Protokół zgłoszenia urodzenia
Protokół uznania ojcostwa
Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
Protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Protokół zgłoszenia zgonu
Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion
Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podanie o pomoc finansową GOPS
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkalnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach i obrotach
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Zaświadczenie lekarskie

Nowe druki GOPS:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (załączniki: ZFA-03, ZFA-04, ZFA-05)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (załączniki)

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załączniki)

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem

Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego

Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podatki

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

UWAGA!
Osoby noszące się z zamiarem zgłoszenia się o pomoc finansową do GOPS oraz osoby już korzystające proszone są o składnie kompletu dokumentów tj. podanie, zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, dokumentacje potwierdzającą fakt długotrwałej choroby lub inne kryteria sytuacyjne.

Start > Dokumenty do pobrania
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości