Facebook

Działalność Gospodarcza

Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ewidencja Ludności

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego

Referat Rolny

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
Oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości

Urząd Stanu Cywilnego

Protokół zgłoszenia urodzenia
Protokół uznania ojcostwa
Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
Protokół przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Protokół zgłoszenia zgonu
Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
Protokół przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion
Zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
Wniosek o wydanie dowodu osobistego


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Podanie o pomoc finansową GOPS
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkalnego
Wniosek o ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach i obrotach
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Zaświadczenie lekarskie
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem

Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego

Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UWAGA!
Osoby noszące się z zamiarem zgłoszenia się o pomoc finansową do GOPS oraz osoby już korzystające proszone są o składnie kompletu dokumentów tj. podanie, zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych, dokumentacje potwierdzającą fakt długotrwałej choroby lub inne kryteria sytuacyjne.

Start > Dokumenty do pobrania
Reforma oświaty
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości