Facebook

Po spotkaniu z organizacjami społecznymi

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy Gminy Brzuze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok działającymi na terenie gminy Brzuze. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu rocznego programu na stronie internetowej Gminy Brzuze www.brzuze.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe, na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.brzuze.pl oraz przyjmowania pisemnych opinii, zgłaszania uwag i propozycji na udostępnionym formularzu konsultacyjnym. 10 października 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Brzuzem odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubu sportowego, klubu seniora, ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich w celu omówienia kwestii związanych ze współpracą w roku 2020. W okresie trwania konsultacji do referatu kultury, promocji i  sportu w Urzędzie Gminy w Brzuzem nie  wpłynęła żadna uwaga ze strony zainteresowanych podmiotów.

image
Start > Strona główna > Po spotkaniu z organizacjami społecznymi
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości